تعليق على الرسوم المسيئة للرسول في كتاب بواسطة zeinab.

ana bent men el Danmark , el garede wele 3am yonchor hol el sowar ma fe 3andon chogol , yale chaharon aslan howe hal sowar yale rasama hal gahel aw bel ahra hal molhed howe asasan la masehe wala yahode wala elo den fa 3ala cho el moselmen 3am be 3asbo ma hoe ela kes zbale tal3a reho fa lazem el moselmen ykabro men emeton w ma yrodo ala hek motkhalef ma fe 3ando chogol gher el istefzaz, el moslmen akbar men enon yehroo 3alam aw yrodod ala lemsabe be akbar mena ,alla sobahanaho wat3ala zakar bel koran eno nol hasbeya allaho w na3ma al wakel , nehna fe 3na rab nkhaf meno bas el molhed yale zayo ma fe 3ando gher el poloce yal ekhaba be awal mara tzlat el rosomat el moseaa, fa argoo kol moslem ma y3aber hal ktab wala kaeno sar abadan laeno ele hadaf men nachro howe el fetne wel dagee , achan yfargo el 3ALAM ENO el moslmen bagam

zeinab also commented

  • ma3 kol ehterami lale tfadalto el rad 3ala el sar bel 3alam w bel aghas el dowal el islameye ma kan rad tabe3e kan rad 3akas sora salbeye al moslmen , fx yala harao el safara be sorya 3amalo che kter chane3 kharabo ala el moselmen yale 3aychen bel ddanmark ma nasaro sayedna mohammad zay ma hene mfakren, sayedna mohammad salla allaho 3alayhe wasalam lama kanat el kafren ayam el gahelye yermo 3ale lehgar w ysamo be eno saher ma kan yroh yehre byoten w ykasera ,bel 3aks kan yotlob men el kafren enen ytrawo w yolen enen gahlen ,kan fehon el moselmen yektefo bel moata3a aw bel mozaharat el mohtarame men gher el hare wel a3mal ele ma betbahdel gher el moslmen , o3kon tfakro eno el rad 3ala el rosomat ma bekon ela bel hare w bel a3mla el tghreb zay ma sar bel el dowal el 3arabeye, w ala aya hal hal mawdo3 zad kter 3an hado ento aslan ma mkaren ade masbot hal molhed yale rasam hal sowar ,mabsot ade eder yestafez el moslmen feha, nehana akbar men hek, el sowar ma bemaslo gher gahalo w 3adam ehteramo , bel nesbe la ele howe rasam akam sora w eda3a eno had sayedna mohammd ( astakhfer alla el 3azem) bas hal che kezem, fa el rad men el awal 3ala batel bekon batel , w ba3den nehna men3aseb ala el molheden tab ma fe bel dowal el arabaye men el moslmen el sabo w hano el rosol aktar men hek, w ma bas hek ana chofet sora men yale rasama hal molhed el la3en be video klip arabi mest3mleno lal maskhara ala daefe men el moslemen, fa besaraha nehna ome wlahe el 3azem yale 3am beserlna men wara edena … ya rab ehde el ome el arabeye el wel mosleme

أحدث تعليقات zeinab

:رابط للخبر

 

للتعليق بواسطة الفايسبوك